มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • 001

  001

 • 002

  002

 • 003

  003

 • 005

  005

 • 006

  006

 • 004

  004

 • ความเป็นมาของมูลนิธิฯ สืบเนื่องจากประธานมูลนิธิธรรมทานกุศลจิต ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท มีความสนใจพระพุทธศาสนา…
 • วัตถุประสงค์ มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเผยแผ่พระพุทธธรรม คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า…
 • หนังสือธรรมะ รายการหนังสือธรรมะ ที่จัดพิมพ์โดยมูลนิธิฯ มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเผยแผ่พระพุทธธรรม…
 • ติดต่อมูลนิธิฯ สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต เลขที่ ๑๖๐/๘๑๘ ชั้น ๓๒ อาคารไอทีเอฟสีลมพาเลส แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก…

มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต - มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต - NEWS & EVENTS

 • ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถวายชุดกระเป๋าหนังสือธรรมะของมูลนิธิฯ จำนวน ๓๖๐ ชุด  ในงานฝึกอบรมพระธรรมทูตภายในประเทศ รุ่นที่ ๑ และ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ (ถวายพระธรรมทูตรุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๐๐ ชุด, ถวายพระธรรมทูตรุ่นที่ ๒ จำนวน...

 • ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถวายชุดกระเป๋าหนังสือธรรมะของมูลนิธิฯ จำนวน ๑๐๐ ชุด ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ(มหานิกาย) ประจำปี ๒๕๕๗ จัดโดยฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นผู้รับถวาย ชุดกระเป๋าหนังสือมูลนิธิธรรมทานกุศลจิต ประกอบด้วย ๑. หนังสือพระพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดย พระพรหมคุณาภรณ์...

 • ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถวายชุดกระเป๋าหนังสือธรรมะของมูลนิธิฯ จำนวน ๑๐๐ ชุด เพื่อร่วมแสดงมุทิตาสักการะ ในโอกาสที่พระอาจารย์หนูพรม สุชาโต ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม  (สาขาวัดหนองป่าพง ที่ ๑๑๗) อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ชุดกระเป๋าหนังสือมูลนิธิธรรมทานกุศลจิต ประกอบด้วย ๑. หนังสือพระพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดย พระพรหมคุณาภรณ์...

 • ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ถวายชุดกระเป๋าหนังสือธรรมะของมูลนิธิฯ จำนวน ๘๕ ชุด ในโครงการฝึกอบรมพระสังฆาธิการ รุ่นที่ ๔๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน กรุงเทพฯ ชุดกระเป๋าหนังสือมูลนิธิธรรมทานกุศลจิต ประกอบด้วย ๑. หนังสือพระพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดย พระพรหมคุณาภรณ์...

 • 57-06-18 (1)

  57-06-18 (1)

 • 57-06-18 (3)

  57-06-18 (3)

 • 57-06-18 (2)

  57-06-18 (2)

 • 57-06-18 (6)

  57-06-18 (6)

 • 57-06-18 (7)

  57-06-18 (7)

 • 57-06-18 (8)

  57-06-18 (8)

 • 57-06-18 (11)

  57-06-18 (11)

 • 57-06-18 (5)

  57-06-18 (5)

 • 57-06-18 (13)

  57-06-18 (13)

 • 57-06-18 (14)

  57-06-18 (14)

 • 57-06-18 (15)

  57-06-18 (15)

 • 57-06-18 (17)

  57-06-18 (17)

 • 57-06-18 (12)

  57-06-18 (12)

 • 57-06-18 (16)

  57-06-18 (16)

 • 57-06-18 (18)

  57-06-18 (18)

 • 57-06-18 (4)

  57-06-18 (4)

 • 57-06-18 (19)

  57-06-18 (19)

 • 57-06-18 (20)

  57-06-18 (20)

 • 57-06-18 (21)

  57-06-18 (21)

 • 57-06-18 (9)

  57-06-18 (9)

 • 57-06-18 (22)

  57-06-18 (22)

 • 57-06-18 (23)

  57-06-18 (23)

 • 57-06-18 (25)

  57-06-18 (25)

 • 57-06-18 (24)

  57-06-18 (24)

 • ความเป็นมาของมูลนิธิฯ
  ความเป็นมาของมูลนิธิฯ สืบเนื่องจากประธานมูลนิธิธรรมทานกุศลจิต ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท มีความสนใจพระพุทธศาสนา โดยเน้นคำสอนของพระพุทธองค์เป็นหลัก  จึงได้ศึกษาค้นคว้าพระธรรม ผ่านธรรมนิพนธ์ และธรรมบรรยายของพระเกจิอาจารย์ต่าง ๆ เช่น พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นต้น ตลอดจนการได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติของพระอริยสงฆ์ ผู้เป็นพระบูรพาจารย์ด้านวิปัสสนาธุระ เช่น หลวงปู่มั่น…
 • อุดมการณ์
  อุดมการณ์ สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ ธรรมทาน ชนะทานทุกอย่าง   ธรรมทานกุศลจิต หมายถึง จิตใจอันดีงามที่จะให้หรือทำทาน โดยเน้นธรรมะเป็นหลัก. Virtuous mind aiming at giving alms with emphasis on the…
 • สื่อออนไลน์ สื่อออนไลน์
 • วีดีโอธรรมะ วีดีโอธรรมะ
 • ซีดีธรรมนิพนธ์ ซีดีธรรมะ ที่จัดทำโดยมูลนิธิฯ  เนื้อหาภายในแผ่นซีดีประกอบด้วย…
 • หนังสือธรรมะ รายการหนังสือธรรมะ ที่จัดพิมพ์โดยมูลนิธิฯ มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต…
 • ติดต่อมูลนิธิฯ สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต เลขที่ ๑๖๐/๘๑๘ ชั้น…