มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต (Dhammataankusoljit Foundation)

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • 001

  001

 • 002

  002

 • 003

  003

 • 004

  004

 • 005

  005

 • 006

  006

 • 007

  007

 • 008

  008

 • 009

  009

 • 010

  010

 • 011

  011

 • 012

  012

 • ความเป็นมาของมูลนิธิฯ สืบเนื่องจากประธานมูลนิธิธรรมทานกุศลจิต ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท มีความสนใจพระพุทธศาสนา…
 • วัตถุประสงค์ มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเผยแผ่พระพุทธธรรม คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า…
 • หนังสือธรรมะ รายการหนังสือธรรมะ ที่จัดพิมพ์โดยมูลนิธิฯ มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเผยแผ่พระพุทธธรรม…
 • ติดต่อมูลนิธิฯ สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต เลขที่ ๑๖๐/๘๑๘ ชั้น ๓๒ อาคารไอทีเอฟสีลมพาเลส แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก…
 • ความเป็นมาของมูลนิธิฯ สืบเนื่องจากประธานมูลนิธิธรรมทานกุศลจิต ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท มีความสนใจพระพุทธศาสนา โดยเน้นคำสอนของพระพุทธองค์เป็นหลัก  จึงได้ศึกษาค้นคว้าพระธรรม ผ่านธรรมนิพนธ์ และธรรมบรรยายของพระเกจิอาจารย์ต่าง ๆ เช่น พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นต้น ตลอดจนการได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติของพระอริยสงฆ์ ผู้เป็นพระบูรพาจารย์ด้านวิปัสสนาธุระ เช่น หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลวงปู่ชา สุภทฺโท เป็นต้น จึงได้มีความคิดริเริ่มในการรวบรวมและปรารถนาที่จะทำการเผยแพร่ธรรมนิพนธ์ และธรรมบรรยายของพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศเหล่านั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อีกทางหนึ่งด้วย   ในเบื้องต้น ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนโดเมนเนม และจัดทำเว็บไซต์ชื่อ ธรรมะพีเดีย.คอม (www.thammapedia.com) เพื่อเป็นที่รวบรวมธรรมนิพนธ์และธรรมบรรยายของพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ…
 • อุดมการณ์ สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ ธรรมทาน ชนะทานทุกอย่าง   ธรรมทานกุศลจิต หมายถึง จิตใจอันดีงามที่จะให้หรือทำทาน โดยเน้นธรรมะเป็นหลัก. Virtuous mind aiming at giving alms with emphasis on the Buddha's truth.  
 • คณะกรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิ ๑. ดร.ชัยยุทธ  ปิลันธน์โอวาท (ประธานกรรมการ) ๒. ดร.อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (รองประธานกรรมการ) ๓. ดร.อรอนงค์ ปิลันธน์โอวาท (กรรมการและเลขานุการ) ๔. นางสาวอรนฤมล  ปิลันธน์โอวาท (กรรมการและเหรัญญิก) ๕. นายชัยฉัตร  ปิลันธน์โอวาท  (กรรมการ) ๖. นายชัยวิชิต  ปิลันธน์โอวาท  (กรรมการ)  
 • สื่อออนไลน์ สื่อออนไลน์
 • วีดีโอธรรมะ วีดีโอธรรมะ
 • ซีดีธรรมนิพนธ์ ซีดีธรรมะ ที่จัดทำโดยมูลนิธิฯ  เนื้อหาภายในแผ่นซีดีประกอบด้วย…
 • หนังสือธรรมะ รายการหนังสือธรรมะ ที่จัดพิมพ์โดยมูลนิธิฯ มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต…
 • ติดต่อมูลนิธิฯ สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต เลขที่ ๑๖๐/๘๑๘ ชั้น…